Skip to content
lysoform
lysoform mobil

Soutěž skončila.

VÝHERCI

 

Všichni výherci byli kontaktováni.

 

Blahopřejeme!

globus logo

Vyhrajte balíček pomocníků pro čistou domácnost v hodnotě 5 000 Kč!

15x
lysoform vyhra

SOUTĚŽ TRVÁ OD 11. 09. 2020 DO 20. 09. 2020

Zúčastněné sítě prodejen

globus logo

Zúčastněné značky

lysoform logo
 1. Pořadatel soutěže:

HENKEL ČR, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607 se sídlem U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7

IČO: 158 89 858

DIČ: CZ 15889858

(dále jen „Pořadatel“ nebo „HENKEL ČR, spol. s r.o.“)

 

 1. Místo a termín soutěže:

Soutěž probíhá ve všech obchodech Globus v České republice (Ostrava, Karlovy Vary, Zličín, Olomouc, Opava, Chomutov, Ústí nad Labem, Pardubice, Černý Most, Brno, Liberec, Čakovice, České Budějovice, Plzeň a Havířov) v období od 11. 9. 2020 (od 00:00:01) do 20. 9. 2020 (do 23:59:59).

 

 1. Výhra:

15x balíček pro úklid domácnosti v hodnotě 5 000 Kč

1 balíček obsahuje:

–        čistič oken Kärcher WV 5 Premium Non Stop Cleaning Kit 1.633-447.0

–        balíček produktů od společnosti Henkel obsahující:

1ks Lysoform univerzální dezinfekční čistič 1 l

1ks Lysoform dezinfekční čistič na koupelnu 750ml

1ks Lysoform dezinfekční čistič na kuchyň 750ml

3ks Lysoform dezinfekční gel na ruce 50ml

1ks Bref WC koule 3*50 g Deluxe Magnolia

1ks Bref WC koule 3*50 g Perfume Switch Lavender and Coton

1ks Bref WCC Hygiene Gel Fresh Mint 700ml

1 ks Bref WCC 10x Effect Protection 700ml

1ks Clin na okna Lemon 500 ml

1ks Pur Secret of Pearls Pomegranate and Orange Flower 450ml

1ks Pur Secret of Pearls Aqua Fresh and Lotus Flower 450 ml

1ks Somat tablety Gold 72 ks

1ks Somat čistič myčky 3ks

1ks Somat Gold gel Anti – Grease 990ml

 

 • organizátor si vyhrazuje právo na možnou změnu produktu za podobný typ a ve stejné cenové hladině
 1. Účastník soutěže:

Účastníkem soutěže se stává osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny níže uvedené podmínky:

 • V uvedeném období nakoupí alespoň jeden výrobek značky Lysoform v jakékoliv cenové hodnotě. Na prodejnách Globus jsou k dostání tyto produkty značky Lysoform:
 • Lysoform univerzální dezinfekční čistič 1 l
 • Lysoform dezinfekční čistič na koupelnu 750ml
 • Lysoform dezinfekční čistič na kuchyň 750ml
  • Vyfotí/naskenuje účtenku, vyplní potřebné údaje (jméno, příjmení, e-mail, číslo účtenky, datum a čas, který je uvedený na účtence) a nahraje fotografii/sken do formuláře na webové stránce henkel-soutez.cz/globus.

Příkladem je vzorová účtenka, které má číslo 0030.

globus lysoform uctenka

 • Uschová si originál účtenky. Účtenka nahraná na webovou stránku musí být shodná s originálem. Tento originál si organizátor může vyžádat k ověření pravosti.

 

 1. Vyhodnocení

Výherci budou určeni na základě tzv. „šťastné chvilky“. Pro účely této soutěže se šťastnou chvilkou rozumí předem přesně stanovený časový okamžik ve formátu DD. MM. RRRR HH:MM: SS. Výhru získá ta soutěžní účtenka, která bude nahrána přesně ve stanovený výherní čas nebo nejblíže tomuto času. V případě, že budou dvě účtenky nahrány se stejnou odchylkou od šťastné chvilky, přičemž jedna přijde před šťastnou chvilkou a druhá po ní, vítěznou se stává účtenka příchozí po definované šťastné chvilce. Po dobu soutěže je určeno celkem 15 šťastných chvilek.

Výhru smí za dobu konání soutěže vyhrát každý soutěžící pouze 1x, a to vždy s unikátní soutěžní účtenkou. Pokud soutěžící nahraje více stejných účtenek, bude se počítat pouze první nahraná. Zbylé účtenky budou diskvalifikovány a podle toho se také upraví pořadí, podle kterého se výhry přidělují.  V případě pochybností o pravosti účtenky může být účastník kdykoliv vyzván k zaslání originálu účtenky či poskytnutí doplňujících informací k nákupu. Pokud tak neučiní do 10 dnů od vyzvání, bude jeho účtenka ze soutěže vyřazena. Nahrávání účtenek je zaznamenáváno technickým zařízením, které umožňuje zaznamenat čas přijetí. O vyhodnocení soutěže vyhotoví organizátor záznam, jehož nedílnou součástí bude seznam nahraných účtenek, který bude k nahlédnutí účastníkům soutěže v sídle organizátora. Další případné dotazy k soutěži prosím zasílejte na emailovou adresu Pořadatele uvedenou na stránkách www.henkelsoutez.cz v sekci Kontakt – infosoutez@henkel.com.

 1. Předání výhry:

Výherce bude kontaktován nejpozději do 21 dnů od ukončení a vyhodnocení soutěže. Soutěžící je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení emailu s instrukcemi o výhře zaslat všechny potřebné informace (jméno, telefonní číslo, doručovací adresu atd.) na emailovou adresu: soutez@visualcom.sk. Výherce může být také vyzván k odeslání originálu účtenky na adresu pořadatele soutěže. Po splnění těchto náležitostí bude výherci zaslána výhra prostřednictvím zásilkové služby. Výhry budou odeslány nejpozději do jednoho měsíce od doručení veškerých náležitostí, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher.

 

 1. Společná ustanovení:

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly. Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by zákazníkům mohly vzniknout v souvislosti s účastí na soutěži nebo v souvislosti s uplatněním výhry. Pokud výherce výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora.

 

 1. Další podmínky soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli změnit, pozastavit či zrušit. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže a všichni ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby blízké těmto vyloučeným osobám, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel/manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.  

 

 1. Osobní údaje:

Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže je společnost VISUAL COMMUNICATION s.r.o. se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika IČ: 35 785 365 společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B. soutez@visualcom.sk.  Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány za účelem registrace do soutěže, vedení evidence soutěžících, vyhodnocení soutěže, informování a zveřejnění výherců a zaslání výher. Právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, které představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, která představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a pořadatelem soutěže, kterým je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o.  Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po skončení posledního kola soutěže, tzn. maximálně do 20. 11. 2020.

 

Účastník soutěže má právo požadovat  od společnosti  VISUAL COMMUNICATION s.r.o. přístup k poskytnutým osobním údajům, tzn. má právo získat od této společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má účastník soutěže právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají. Tato práva může účastník soutěže uplatňovat prostřednictvím e-mailového na společnost VISUAL COMMUNICATION s.r.o. uvedeného výše.

 

V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutěže, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

 

 1. Pravidla:

Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.henkel-soutez.cz/globus. V případě rozporu mezi textem oficiálních pravidel soutěže a textem na tištěných nebo elektronických reklamních materiálech platí znění oficiálních pravidel.

Back To Top