Skip to content

Soutěž skončila.

VÝHERCE

 

Všichni výherci byli kontaktováni. Gratulujeme.

Jednoduše čistá domácnost

produkty
maximalni cistota

Nakupte Henkel produkty níže uvedených značek v hodnotě nejméně 299 Kč, pošlete SMS ve tvaru KAUFLAND mezera SOUTEZ mezera KOD UCTENKY mezera JMENO mezera PRIJMENI na telefonní číslo 87651 a vyhrajte!

Cena soutěžní SMS je 5 Kč s DPH.

13x
roomba966

ROBOTICKÝ VYSAVAČ iRobot v hodnotě 13 000 Kč

12x
steamer

CESTOVNÍ NAPAŘOVAČ ODĚVŮ SteamOne v hodnotě 2 000 Kč

20x
produkty vyhra

BALÍČEK PRODUKTŮ v hodnotě 2 000 Kč

SOUTĚŽ TRVÁ OD 07. 10. 2020 DO 20. 10. 2020

Zúčastněné sítě prodejen

kaufland logo

Zúčastněné značky

persil logo
perwoll logo
bref logo
palmex logo
silan logo
somat logo
clin logo
rex logo
k2r logo
pur logo

1. Organizátor soutěže:

HENKEL ČR, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607 se sídlem U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7
IČO: 158 89 858
DIČ: CZ 15889858
(dále jen „Organizátor“ nebo „HENKEL ČR, spol. s r.o.“)

 

2. Místo a termín soutěže:

Soutěž probíhá ve všech prodejnách Kaufland v České republice v období od 7. 10. 2020 (od 00:00:01) do 20. 10. 2020 (do 23:59:59).

 

3. Výhra:

1. 13x Robotický vysavač iRobot Roomba 976 v hodnotě 13 000 Kč– organizátor si vyhrazuje právo na možnou změnu produktu za podobný typ a ve stejné cenové hladině

2. 12x Cestovní napařovač oděvů SteamOne S-Nomad v hodnotě 2000 Kč – organizátor si vyhrazuje právo na možnou změnu produktu za podobný typ a ve stejné cenové hladině

3. 20x Balíček produktů Henkel v hodnotě 2 000 Kč obsahující tyto produkty:

  • PERSIL Gel Color 50 praní
  • PERSIL Discs Color 28 praní
  • PERWOLL Sport 1,8 l
  • PERWOLL Wool & Delicates 1,8 l
  • SILAN Fresh Control Cool Fresh 1,45 l
  • SILAN Fresh Control Floral Crisp 1,45 l
  • SILAN Perfume Pearls 230 g
  • K2R Colour Catcher 20 ks
  • K2R Intensive Black 20 ks
  • K2R Washing Machine Cleaner 2 ks

organizátor si vyhrazuje právo na možnou změnu produktů v balíčku za podobný typ a ve stejné cenové hladině.

 

4. Účastník soutěže:

Účastníkem soutěže se stává osoba starší 18 let, která splní všechny níže uvedené podmínky:

1) V uvedeném období nakoupí jednorázově výrobky značek Persil, Palmex, Rex, Perwoll, Silan, K2r, Somat, Pur, Bref nebo Clin nebo jejich libovolnou kombinaci v minimální celkové hodnotě 299 Kč. Hodnotou 299 Kč se myslí celková cena s DPH, která je za uvedené výrobky finálně zaplacena po odečtení všech případných slev.

2) Zašle soutěžní SMS s číslem účtenky ve tvaru:

KAUFLAND mezera SOUTEZ mezera KOD UCTENKY mezera JMENO mezera PRIJMENI

na telefonní číslo: 87651

Příklad SMS soutěžícího Jan Novák s účtenkou č. 0023: KAUFLAND SOUTEZ 0023 JAN NOVAK

SMS JE TŘEBA PSÁT BEZ DIAKRITIKY (bez háčků a čárek)!

Cena soutěžní SMS je 5,- Kč s DPH.

3) Uschová si originál účtenky. Kód účtenky v soutěžní SMS musí být shodný s originálním číslem – bez této účtenky nebude výhra vydána.

4) V případě výhry výherce zašle sken nebo fotografii soutěžní účtenky na emailovou adresu:

soutez@visualcom.sk

 

5. Vyhodnocení:

Výherci budou určeni na základě tzv. „šťastné chvilky“. Pro účely této soutěže se šťastnou chvilkou rozumí předem přesně stanovený časový okamžik ve formátu DD. MM. RRRR HH:MM: SS.

Výhru získá ta soutěžní SMS, která přijde v platném tvaru přesně ve stanovený výherní čas nebo nejblíže tomuto času. V případě, že přijdou dvě SMS se stejnou časovou odchylkou od šťastné chvilky, přičemž jedna přijde před šťastnou chvilkou a druhá po ní, vítěznou se stává SMS příchozí po definované šťastné chvilce. Po dobu soutěže je určeno celkem 45 šťastných chvilek. Výhru smí za dobu konání soutěže vyhrát každý soutěžící pouze 1x, a to vždy s unikátní soutěžní účtenkou. Pokud soutěžící pošle více SMS se stejným číslem účtenky, bude se počítat pouze první došlá SMS.

Zbylé SMS s tímto číslem budou diskvalifikovány a podle toho se také upraví pořadí, podle kterého se výhry přidělují.

V případě pochybností o pravosti účtenky může být účastník kdykoliv vyzván k zaslání skenu nebo fotografie účtenky či poskytnutí doplňujících informací k nákupu. Pokud tak neučiní do 10 dnů od vyzvání, budou jeho SMS ze soutěže vyřazeny. Došlé SMS jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat čas přijetí. O vyhodnocení soutěže vyhotoví technický správce záznam, jehož nedílnou součástí bude seznam došlých SMS, který bude k nahlédnutí účastníkům soutěže v sídle organizátora. Další případné dotazy k soutěži prosím zasílejte na emailovou adresu Organizátora uvedenou na stránkách www.henkel-soutez.cz v sekci Kontakt – infosoutez@henkel.com.

 

6. Předání výhry:

Výherce bude kontaktován nejpozději do 21 dnů od ukončení a vyhodnocení soutěže. Soutěžící je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení emailu s instrukcemi o výhře zaslat všechny potřebné informace (jméno, telefonní číslo, doručovací adresu atd.) na emailovou adresu: soutez@visualcom.sk. Výherce může být také vyzván k odeslání originálu účtenky na adresu pořadatele soutěže. Po splnění těchto náležitostí bude výherci zaslána výhra prostřednictvím zásilkové služby. Výhry budou odeslány nejpozději do jednoho měsíce od doručení veškerých náležitostí, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher.

 

7. Společná ustanovení:

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly.

Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by zákazníkům mohly vzniknout
v souvislosti s účastí na soutěži nebo v souvislosti s uplatněním výhry. Pokud výherce výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora.

 

8. Další podmínky soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli změnit, pozastavit či zrušit. Zpracovatel zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže a všichni ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby blízké těmto vyloučeným osobám, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel/manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

 

9. Osobní údaje:

Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže je společnost VISUAL COMMUNICATION s.r.o. se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika IČ: 35 785 365 společnost zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 21444/B. soutez@visualcom.sk. Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány za účelem registrace do soutěže, vedení evidence soutěžících, vyhodnocení soutěže, informování a zveřejnění výherců a zaslání výher. Právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, které představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a právním základem pro toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, která představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a pořadatelem soutěže, kterým je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po skončení posledního kola soutěže, tzn. maximálně do 20. 12. 2020.

Účastník soutěže má právo požadovat od společnosti VISUAL COMMUNICATION s.r.o. přístup k poskytnutým osobním údajům, tzn. má právo získat od této společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má účastník soutěže právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají. Tato práva může účastník soutěže uplatňovat prostřednictvím e-mailového na společnost VISUAL COMMUNICATION s.r.o. uvedeného výše.

V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutěže, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

 

10. Pravidla:

Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce http://www.henkel-soutez.cz. V případě rozporu mezi textem oficiálních pravidel soutěže a textem na tištěných nebo elektronických reklamních materiálech platí znění oficiálních pravidel.

Back To Top