Skip to content
Makro – setrime vodou banner
Makro – setrime vodou banner

Soutěž skončila.

VÝHERCI SOUTĚŽE

Všichni výherci byli kontaktováni. Blahopřejeme!

„Makro – šetříme vodou“

 

 1. Místo a termín soutěže:

  Soutěž bude probíhat ve všech velkoobchodech MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. na území České republiky v období od 21. 2. 2018 (od 00:00:01) do 20. 3. 2018 (23:59:59).
 2. Účastník soutěže:

  Účastníkem soutěže se stává registrovaný zákazník společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., který splní všechny níže uvedené podmínky:

  • v uvedeném období nakoupí jednorázově výrobky značek Persil, Palmex, Rex, Perwoll, Silan, K2r, Somat, Pur, Bref, Clin nebo jejich libovolnou kombinaci v minimální hodnotě 299 Kč. Hodnotou 299 Kč se rozumí celková cena bez DPH, která je za uvedené výrobky finálně zaplacena po odečtení všech případných slev,
  • zašle soutěžní SMS s kódem účtenky ve tvaru:
   MAKRO mezera VODA mezera KÓD ÚČTENKY mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ na telefonní číslo: +420 739 325 002
   vzor soutěžní SMS: MAKRO VODA 111111111 JAN NOVAK
   SMS je nutné psát bez diakritiky.
   Cena SMS se řídí tarify operátora.
  • uschová originál daňového dokladu. Číslo daňového dokladu zadaný v registrační SMS musí být shodný s originálním číslem – bez tohoto daňového dokladu nebude výhra vydána.
 3. Vyhodnocení:

  Výherci budou určeni na základě tzv. „šťastné chvilky“. Pro účely této soutěže se šťastnou chvilkou rozumí předem přesně stanovený časový okamžik ve formátu DD. MM. RRRR HH:MM:SS. Výhru získá ta SMS, která přijde v platném tvaru v přesně ve stanovený výherní čas nebo nejblíže tomuto času. V případě, že přijdou dvě SMS se stejnou časovou odchylkou od šťastné chvilky, přičemž jedna přijde před šťastnou chvilkou a druhá po ní, vítěznou se stává registrace příchozí po definované šťastné chvilce.
  Během celé soutěže bude vygenerována jedna šťastná chvilka, která určí výherce pračky Bosch.
  V případě, že nebudou rozděleny všechny výhry, propadají nerozdělené výhry ve prospěch organizátora.
  Účastník se může soutěže zúčastnit vícekrát, avšak vždy s unikátním kódem účtenky. Pokud účastník pošle více SMS se stejným kódem účtenky, bude se počítat pouze první došlá SMS a zbylé SMS s tímto kódem budou diskvalifikovány a dle toho se také upraví pořadí, podle kterého se výhry přidělují.
  Došlé SMS jsou zaznamenávány organizátorem soutěže pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat čas přijetí. O vyhodnocení soutěže vyhotoví organizátor záznam, jehož nedílnou součástí bude seznam došlých SMS. Záznam bude k nahlédnutí účastníkům soutěže v sídle organizátora do 30 dnů od skončení soutěže. O požadavku náhledu do záznamu soutěže je potřeba informovat organizátora soutěže minimálně 48 hodin předem a dohodnout se na vhodném termínu.
  Další případné dotazy k soutěži vkládejte do formuláře umístěného na webové stránce www.henkel-soutez.cz. Formulář je nutné vyplnit bez diakritiky.
 4. Předání výhry:

  Výherce bude do 21 dnů od skončení soutěže informován o výhře na telefonním čísle, ze kterého byla doručena soutěžní SMS. Výherce bude vyzván, aby do 10 dní odeslal doporučeně poštou originál soutěžní účtenky na adresu Henkel ČR, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7. Na obálku je nezbytné uvést své jméno, příjmení a adresu, na kterou má být výhra doručena. Pokud tak neučiní, bude jeho soutěžní registrace ze soutěže vyřazena.
  Kontaktováni budou pouze účastníci, kteří splní všechny podmínky nezbytné pro účast a vítězství v soutěži a jejich SMS bude výherní. Seznam výherců bude do 30 dnů od skončení soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.henkel-soutez.cz/makro-voda.
  S výhercem bude domluveno předání výhry. Výhra bude výhercům zaslána poštovní službou nebo předána dle dohody s výhercem.
 5. Organizátor soutěže:

  Organizátorem (provozovatelem) soutěže je společnost Henkel ČR, spol. s r. o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7. IČO 15889858, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C. 2607.
 6. Odpovědnost:

  Organizátor není zodpovědný za případné škody způsobené používáním či manipulací s výhrou získanou v rámci soutěže po převzetí výhry.
 7. Další podmínky soutěže:

  Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a technického správce soutěže a všechny ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.
 8. Osobní údaje:

  Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby pořadatel, organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila obrázky, fotografie, audio a video nahrávky účastníka, které pořadatel a organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch organizátora.Účastník rovněž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje v rámci této soutěže včetně jména a příjmení účastníka, jeho doručovací adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla byly zpracovávány pořadatelem, organizátorem a technickým správcem za účelem vyhodnocení této soutěže po dobu nezbytně nutnou pro účely této soutěže. Dále potvrzuje, že tyto údaje poskytl dobrovolně, že je informován, že má právo k jejich přístupu a může požadovat jejich opravu, úpravu či likvidaci.
 9. Pravidla

  Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.henkel-soutez.cz/makro-voda. V případě rozporu mezi textem oficiálních pravidel soutěže a textem na tištěných nebo elektronických reklamních materiálech platí ujednání oficiálních pravidel.
Back To Top