Skip to content
lucidstyle ysp
lucidstyle ysp mobil

Súťaž skončila.

Nakúpte ľubovoľné výrobky Henkel & Schwarzkopf v minimálnej hodnote 5,99 €

lucidstyle promo produkty

a vyhrajte kompletnú premenu s make up artistkou Lucidstyle!

SÚŤAŽ TRVÁ OD 30. 12. 2019 DO 29. 02. 2020

Zúčastnené siete predajní

billa logo
coop logo
dm logo
101 logo
metro logo
terno logo
tesco logo
teta logo

Zúčastnené značky

schwartzkopf-logo

Pre účasť v súťaži prosím vyplňte následujúce údaje.

Uvedené údaje budú spracovávané spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom: Bratislava, Záhradnícka 91, PSČ: 821 08, Slovenská republika, IČO:17 324 246, (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) a zároveň v mene prevádzkovateľa spracovávané spoločnosťou Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, po dobu nevyhnutnú a na účely realizáciu súťaže a odovzdania výhry. Účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že bol informovaný o svojich právach najmä že má právo bezodplatne požadovať na adrese spoločnosti alebo na: dataprotectionsk@henkel.com prístup k spracovávaným údajom, právo na ich opravu, blokovanie, výmaz a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.


  Meno (povinné)

  Priezvisko (povinné)

  E-mail (povinné)

  Telefónne číslo (povinné)


  Adresa:
  Ulica, číslo (povinné)

  Obec (povinné)

  PSČ (povinné)


  Meno obchodného reťazca (povinné)

  DKP číslo z pokladničného bloku Z PREDAJNE XXX (povinné)

  Nahrať fotografiu, sken pokladničného bloku

  (Maximálna velkosť nahrávaného súboru je 2,5MB. Povolený typ súborov: jpg, jpeg, png, gif, pdf.)

  Dátum a čas uvedený na pokladničnom bloku, resp. faktúre: Z PREDAJNE XXX:

  Deň: (povinné)
  Mesiac: (povinné)
  Rok: (povinné)

  Hodina: (povinné)
  Minúta: (povinné)

  Sekunda: (povinné)**Ak nie je uvedené, vyberte: "00"


  Súhlasím s podmienkami sútaže(povinné)


  Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vyhrajte beauty premenu s Lucidstyle“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

   

  Organizátorom a usporiadateľom súťaže je:
  Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B (ďalej len „organizátor“).

  Súťaž technicky zabezpečuje:
  Spoločnosť Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21444/B (ďalej len „spolupracujúca agentúra“), ktorá zabezpečuje vybrané organizačné otázky súťaže.

   

  I. Termín a miesto konania súťaže

  Súťaž prebieha v dobe od 30.12.2019 do 29.2.2020 (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky, výhradne prostredníctvom jednotlivých kamenných predajní obchodných reťazcov:

  Billa – prevádzkovaného spoločnosťou BILLA s.r.o.
  COOP Jednota – prevádzkovaného spoločnosťou COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
  DM – prevádzkovaného spoločnosťou dm drogerie markt, s.r.o.
  Drogerie 101 – prevádzkovaného spoločnosťou Emil Krajčík, s.r.o
  Metro – prevádzkovaného spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s. r. o.
  Terno – prevádzkovaného spoločnosťou TERNO real estate s.r.o.
  TESCO – prevádzkovaného spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s.
  TETA drogerie – prevádzkovaného spoločnosťou p.k.Solvent SK s.r.o.

   

  II. Podmienky účasti

  1. Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 15 rokov v doprovode zákonného zástupcu (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

  2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, technickému správcovi alebo ich spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

  3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak aj taká osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

   

  III. Mechanika

  Účastník sa do súťaže zapojí tak, že:

  1. V období konania súťaže a v mieste konania súťaže, resp. vo vybranom obchodnom reťazci zapojenom do súťaže jednorazovo (na jednu účtenku) nakúpi akýkoľvek výrobok Schwarzkopf (TAFT, got2b, Gliss Kur, Schauma); farby Palette a Schwarzkopf (Palette, Natural & Easy, LIVE, Pure Color); Syoss, FA, Vademecum alebo Nature Box v hodnote 5,99€, (ďalej len „súťažné výrobky“). Za tento súťažný nákup dostane účastník súťažnú účtenku, ktorú si súťažiaci uschová (ďalej len „súťažná účtenka“).

  Súťažiaci je za účelom prípadného preukázania svojho nároku na výhru povinný si uschovať všetky súťažné účtenky (alebo faktúry, ak je dokladom o kúpe len faktúra, ďalej len „súťažné účtenky“), s ktorými sa zúčastnil súťaže. Ich riadne predloženie je podmienkou vzniku nároku na výhru a následného odovzdania výhry v súťaži.

  Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály dokladov o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice, z ktorých bude jednoznačne vyplývať uskutočnenie príslušného nákupu v príslušnom mieste konania súťaže, resp. v príslušnom obchodnom reťazci. V prípade, že elektronická pokladnica neuvádza vypísané názvy výrobkov, je nutné na preukázanie súťažného nákupu doložiť spolu s týmto dokladom o zaplatení aj predavačom ručne vyplnený originálny doklad s vypísaním názvu všetkých zakúpených súťažných výrobkov a pečiatkou danej predajne, to isté platí primerane pre ostatné chýbajúce údaje na účtovnom doklade, ktoré sa vyžadujú týmito súťažnými pravidlami.

  2. Navštívi súťažné stránky vyhrajteshenkel.sk, kde do tu umiestneného súťažného formulára vyplní svoje kontaktné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • adresa,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • DKP číslo uvedené na súťažnej účtenke (stačí uviesť prvých 8 čísiel),
  • dátum a čas uvedený na súťažnej účtenke, resp. faktúre,
  • meno obchodného reťazca,
  a potvrdí svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“). Súťažiaci je do súťaže zaradený okamihom doručenia riadnej a úplnej súťažnej registrácie do súťaže.

  Zapojenie sa do súťaže bude súťažiacemu potvrdené e-mailom na adresu uvedenú v registračnom formulári.

  Do súťaže sa možno zapojiť aj opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom, t. j. jeden súťažný nákup oprávňuje vždy iba na jednu registráciu do súťaže. Teda napr. ak súťažná účtenka preukazuje nákup 4 súťažných výrobkov, oprávňuje táto súťažiaceho stále iba na jednu súťažnú registráciu.

  Jeden konkrétny súťažiaci môže vyhrať v súťaži iba jednu výhru. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v súťaži získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý celkom splnil podmienky súťaže, a ak ich splnilo viac členov jednej rodiny, tak tomu, ktorý uskutočnil svoju registráciu do súťaže najskôr.

  Súťažiaci je povinný uschovať si súťažné účtenky alebo faktúru ku všetkým súťažným nákupom, s ktorými sa do súťaže zapojil; ak nedoloží na výzvu organizátora hoci len jedinú z nich, bude zo súťaže vylúčený. Povinnosť súťažiacich uschovať, a prípadne tiež na vyzvanie predložiť originály súťažných účteniek s cieľom overenia platnej účasti na súťaži, je jednou zo základných podmienok účasti na tejto súťaži. Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie organizátorovi všetky súťažné účtenky, s ktorými sa zúčastnil súťaže a ktoré preukazujú riadne uskutočnenie súťažných nákupov, bude zo súťaže vylúčený a stráca aj nárok na prípadnú výhru. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

  3. Samotný súťažný nákup musí byť urobený pred odoslaním príslušnej súťažnej registrácie, a to v období a v mieste konania súťaže, – teda súťažný nákup musí vždy predchádzať (alebo mať min. zhodný čas uskutočnenia s časom doručenia súťažnej registrácie).

  4. Súťažiaci, ktorý riadne splnil všetky podmienky súťaže a riadne zaregistroval do súťaže svoj súťažný nákup prostredníctvom súťaženej účtenky, bude zaradený do žrebovania.

  5. Za účastníka súťaže sa v prípade pochybností považuje osoba, ktorá vlastní súťažné účtenky preukazujúce uskutočnenie príslušného/-ých súťažného/-ých nákupu/-ov. Povinnosť vierohodne preukázať uvedené skutočnosti má súťažiaci.

   

  IV. Výhry

  Výhrou v súťaži je kompletná beauty premena (ďalej len „spoločník“), ďalej a vyššie len „výhra“.

  Výhra zahŕňa:
  – kompletná premena s make up artistkou Lucidstyle, ktorá zabezpečí make up;
  – služby profesionálneho kaderníka;
  – poukážka na nákup oblečenia v hodnote 200€.

  Informácia o hodnote výhry v súťaži bude výhercovi poskytnutá pri jej odovzdávaní.
  (ďalej a vyššie len „výhra“).

  V lehote 3 pracovných dní po skončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže, vyžrebovaný 1 výherca, ktorý vyhráva kompletnú beauty premenu s Lucidstyle. Žrebovanie bude uskutočnené technickým správcom. Žrebovať sa bude vždy výhradne zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže.

  Jeden súťažiaci v súťaži môže vyhrať iba raz.

  V prípade, že sa do súťaže nezapojí taký počet súťažiacich alebo dostatočný počet súťažiacich nesplní podmienky pre získanie výhier v súťaži (a všetky do súťaže vložené výhry tak nebudú môcť byť udelené), nerozdelené výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

   

  V. Informovanie výhercov a odovzdanie výhier

  1. Súťažiaci bude o svojej výhre informovaný na e-mailovej adrese, ktorú vyplnil v rámci súťažnej registrácie, a to do 3 pracovných dní od príslušného vyhodnotenia súťaže.

  Súčasťou uvedenej výhernej správy bude tiež výzva na zaslanie originálu (alebo kópie) súťažných účteniek alebo faktúry, s ktorými sa súťažiaci zapojil do súťaže, na adresu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, alebo na e-mailovú adresu vyzývateľa. Zásielku výherca musí odoslať najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania informatívnej správy o výhre (rozhodný je dátum na poštovej pečiatke alebo dátum odoslania e-mailu), s tým, že táto zásielka musí byť doručená najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania informatívnej správy o výhre. V prípade nezaslania, nedoručenia, popr. nezaslania všetkých vyššie uvedených dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca súťažiaci nárok na výhru a tá prepadá v prospech organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade pochybností o pravosti súťažných účteniek je výherca povinný predložiť pod sankciou vylúčenia zo súťaže v stanovenom termíne originály všetkých súťažných účteniek.

  Výhra bude výhercovi odovzdaná v lehote 30 dní od doručenia požadovaných dokladov a údajov, a to po predchádzajúcej dohode s výhercom o termíne a mieste odovzdania výhry. Odovzdanie výhry môže byť podmienené podpisom odovzdávacieho protokolu.

  V prípade pochybností sa za výhercu považuje osoba uvedená v registračnom formulári, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti. Výhru nie je oprávnená prevziať iná osoba. Výherca tak pred prevzatím výhry nie je oprávnený výhru akokoľvek delegovať, previesť alebo darovať inej osobe.

  V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, prípadne sa nepodarí výhercovi doručiť výhru v súlade s pravidlami alebo výhru nebude možné prideliť konkrétnemu výhercovi, prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

  Výhry vyobrazené na akýchkoľvek reklamných a propagačných materiáloch alebo v iných komunikačných materiáloch sú iba ilustratívne a skutočné výhry v súťaži sa môžu od vyobrazených líšiť.

   

  VI. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

  1. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

  2. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: +421 2 333 19 212, je prevádzkovateľom pre účely spracovávania osobných údajov.

  Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracovávané za účelom registrácie súťaže, vedenie evidencie účastníkov súťaže, vyhodnotenie a informovanie o výhre. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá súťaže, ktoré predstavujú zmluvnú dohodu medzi účastníkom súťaže a organizátorom súťaže, ktorým je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

  Príjemcom osobných údajov účastníkov súťaže sú tieto spoločnosti:
  – spoločnosť Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, na účely realizácie súťaže a odovzdania výhry.

  Osobné údaje budú uložené u prevádzkovateľa a / alebo príjemcov po dobu trvania súťaže a ďalej 2 mesiace po skončení súťaže, t.j. maximálne do 29.4.2020

  Účastník súťaže má právo požadovať od spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. prístup k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej má účastník súťaže právo na blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, namietať ďalšie spracovávanie, právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. V prípade, že sú osobné údaje spracovávané automatizovane, má účastník súťaže aj právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi, bez toho aby mu v tom spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. bránila (právo na prenositeľnosť). Tieto práva môže účastník súťaže uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu na spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. uvedeného vyššie.

  V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto súťaže, došlo k porušeniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu , najmä v štáte jeho obvyklého pobytu, miesta výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

  3. Zaslaním súťažného formulára do súťaže účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto ani jeho účasťou v súťaži neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov.

   

  VII. Záverečné ustanovenia

  1. Vyplnením a odoslaním registračného formulára, ako aj zaregistrovaním súťažného nákupu do súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

  2. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné poistenie. Hodnota jednotlivej výhry umiestnenej do súťaže bude oznámená výhercovi pri odovzdaní výhry.

  3. Organizátor je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, formou číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: vyhrajteshenkel.sk.

  4. Organizátor nie je zodpovedný za nedoručenie, omeškanie alebo stratu zásielky s výhrou, výhry, ktoré budú organizátorovi vrátené ako nedoručené alebo ktoré nebude možné prideliť, doručiť, prepadajú v prospech organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

  5. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

  6. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Všetky reklamácie je výherca povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhier.

  7. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

  8. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.

  9. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou na súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

  10. Organizátor týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

  11. Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky na poškodzovanie mena organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v prospech účastníka dopustila tretia osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získaniu výhry.

  12. Organizátor ani technický správca súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

  13. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje taktiež organizátor súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi majú dôkazné povinnosti účastníci.

  14. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodné znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

  15. Originál úplných pravidiel bude počas súťaže zverejnený na internetových stránkach vyhrajteshenkel.sk.

  V Bratislave dňa 13. decembra 2019

  Back To Top